University of Heidelberg

Valeriy Vasilyev

ZAH, Landessternwarte
Königstuhl 12
D-69117 Heidelberg
Germany

tel.: ++49 6221 - 54-1794
fax.: ++49 6221 - 54-1702

email: v.vasilyev@lsw.uni-heidelberg.de

to top of page